Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Mỗi tuần một MOVIE


  #1: Kuroshitsuji 

  #2: Kiyoku Yawaku

  #3: Toei Hero Next 4

  #4: Heisei Rider VS Showa Rider

   #5: SPEC: Close ~ Incarnation

   #6: SPEC: Close ~ Reincarnation

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét